Dwarven Pickaxe
物品命令:/give @p hbm:item.dwarven_pickaxe 1
暂无简介,欢迎协助完善。
Dwarven Pickaxe
Dwarven Pickaxe
资料分类:工具
最大耐久:251
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


工业级铜 * 2

铁锭 * 1

木棍 * 2

Dwarven Pickaxe * 1

工业级铜
铁锭
工业级铜
木棍
木棍
Dwarven Pickaxe
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..