Bunny (Bunny)
物品命令:/give @p lovely_robot:lovely_robot 1 1

用于生成兔女郎机器人Bunny

Bunny (Bunny)
Bunny (Bunny)
资料分类:机器人
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


铁锭 * 4

机器人核心 * 1

Bunny * 1

铁锭
铁锭
机器人核心
铁锭
铁锭
Bunny

[使用: 工作台]


铁锭 * 8

机器人核心 * 1

Bunny * 1

铁锭
铁锭
铁锭
铁锭
机器人核心
铁锭
铁锭
铁锭
铁锭
Bunny
需要 1.12.2-1.0.0 或更高版本
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..