Stinging Totem of Undying
物品命令:/give @p moretotems:stinging_totem_of_undying 1

蜜蜂不死图腾,与原版不死图腾类似。

触发之后使玩家获得 生命恢复II 伤害吸收II(4X)。

并召唤6只蜜蜂。

滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


蜂蜜块 * 8

不死图腾 * 1

Stinging Totem of Undying * 1

蜂蜜块
蜂蜜块
蜂蜜块
蜂蜜块
不死图腾
蜂蜜块
蜂蜜块
蜂蜜块
蜂蜜块
Stinging Totem of Undying
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..